karton i gjelbert

Kartoni i gjelbërt

 

Kartoni i gjelbërt jepet në bazës të polisës së sigurimit nga përgjegjësia automobilistike nga kompanie gjegjëse dhe është zëvendësim i polisës së sigurimit e lëshuar në vendim amë dhe vlen në të gjitha vendet e cekura në karton.

Ai shërben për mbrojtjen tuaj në rast të fatkeqësisë në komunikacion jashtë vendit, nëse ju jeni shkaktar i fatkeqëisë,

Vlefshmëria e kartonit të gjelbërt është e lidhur me vlefshmërinë e pоlisës së sigurimit, gjegjësisht me kalimin e аfatiti të polisës për autopërgjegjësi automatikisht pushon të vlejë edhe kartoni i gjelbërt.

 

Back to Top