leje ndërkombëtare

Leja ndërkombëtare për vozitje

 Në pajtim mke Konventën për trafikun rrugor të datës 8 Nëntor 1968, leja ndërkombëtare për vozitje vlen në teritorin e të gjitha vendeve nënshkruese të Konventës.

 

Dokumente të nevojshme për marrjen e lejes ndërkombëtare për vozitje:

– Formular për marrjen e lejes ndërkombëtare për vozitje (plotëssohet në SHAM – Gostivar),

– Dokument për identifikim (letërnjfotim ose  pasaportë),

– 2 fotografi (45mm x 35mm)

– Leje nacionale për vozitjе

-Vërtetim nga Policia se nuk ka ndalesë për vozitje

 

Vlefshmëria e lejes ndërkombëtare për vozitje:

Leja vlen 3 vjet nëse vlefshmëria e lejes nacionale për vozitje është më e gjatë se tre vite, ndërsa nëse leje nacionale për vozitje ka më pak se tre vjet afat, leja ndërkombëtare për vozitje vlen deri në kalimin e afatit të lejes nacionale për vozitje.

Autorizimi për vozitje të automjetit të huaj jashtë vendit

Autorizimi për vozitje të automjetit të huaj që e kalon kufirin e Republikës së Maqedonisë jepet si dëshmi se shoferi i automjetit është i autorizuar në mënyrë legale për t`a drejtuar automjetin е huaj jashtë kufinjëve të Republikëssë Maqedonisë.

Dokumentet e nevojshme:

– Kërkesë për dhënien e autorizimit për vozitje të automjetit të huaj (në shtojcë të kërkesës –  autorizimi nga personi juridik i personit fizik, të shtypet në memorandumin e personit juridik, të vërtetohet me vulë),

– Leja e qarkullimit të automjetit,

-Prezenca personale e pronarit me dokument identifikimi, ose personi i autorizuar  nga personi juridik (letërnjoftim ose pasaportë),

-Prezenca personale e shfrytëzuesit të automjetit me pasaportë.

Vlefshmëria e autorizimit:

Autorizimi vlen një vit nga dita e dhënies, ndërsa me kërkesë të autorizuesit mund të vlejë edhe më pak. Nuk ka kufizime të numrit të hyrjeve dhe daljeve nga shteti.

Back to Top