Полициски Референт

  • Регистрација на ново возило
  • Регистрација на половно возило увезено од странство
  • Промена на сопственост (има важечка регистрација)
  • Промена на сопственост (нема важечка регистрација)
  • Продолжување  на регистрација
Back to Top