зелен картон

Зелен картон

 

Зелениот картон се издава врз основа на издадена полиса за осигурување од автомобилска одговорност од соодветната компанија и е замена за полисата за осигурување од автомобилска одговорност надвор од земјата,  со важност за сите земји-членки наведени во картонот.

Таа служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку Вие сте причинителот.

Валидноста на Зелена карта е поврзана со трајноста на полисата за авто-одговорност, имено, со истекот рокот на полисата на авто-одговорност автоматски престанува важноста на Зелениот картон.

 

Back to Top