KONTROLLI TEKNIK

 

KONTROLLI TEKNIK I AUTOMJETEVE

Kontrollet teknike bëhen me qëllim që të verfikohet rregullshëmria teknike e automjeteve që marrin pjesë në trafikun rrugor.

SHAM – Gostivar është stacioni më modern për kontrroll teknik të automjeteve motorrike dhe rimorkiove në Gostivar dhe rajon. Disponon me kanale të veçanta për automjete motorrike të lehta dhe të rënda, me aparate dhe pajisje diagnostike më moderne për vërtetimin e gjendjes teknike të automjeteve motorrike.

SHAM – Gostivar, bën:

– Kontrollin teknik të automjeteve të lehta motorrike,

– Kontrollin teknik të automjeteve të rënda motoriike,

– Kontrollin teknik të autobusëve,

– Kontrollin teknik të rimorkiove,

– Kontrollin teknik të maqinave bujqësore dhe të punës.

Llojet e kontrolleve teknik të automjeteve motorrike:

Kontrolli i rregullt teknik:

Automjetet që janë të kyçura në trafikun rrugor, përveç motokultivatorëve dhe maqinave të punës, detyrimisht i nënshtorhen kontrollit të parë dhe kontrolleve teknike periodike.

Kontrolli i jashëzakonshëm teknik:

Kontrolletve të jashtëzakonshme teknike ju nënshtrohen automjetet e dërguara me urdhëresë me shkrim nga person i autorizuar zyrtar, në raste dhe në mënyrë të përcaktuar me ligj, me qëllim të verifikimit të tyre. Kontrolli i jashtëzakonshëm teknik i kryer nuk ndikon në afatin për kryerjen e kontrolleve teknike periodike.

Me vetë regjistrimin e automjetit në SHAM –  Gostivar, fitoni 3 kontrolle teknike falas të automjetit tuaj gjatë tërë vitit.

DOKUMENTAT QË JU NEVOJITEN:

Regjistrimi i automjetit të ri

 – Kërkesë për regjistrim (përgaditet në SHAM – Gostivar, me ç`rast automjetit nuk i bëhet kontroll teknik, vetëm se vërifikohen të dhnat identifikuese),

– Deklaratë doganore (ECD – formulari 4), taksa të paguara dhe të dhënatë tjera të parashikuara me ligj,

– Vërtetim nga dogana,

– Faturë ose kontratë për shitblerje,

– Homologim,

– Polisë sigurimi të automjetit me datë të ditës së regjistrimit,

– Letërnjoftim dhe prezencë e pronarit (person fizik)

– Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qëndror jo më të vjetër se 6 muaj, autorizim ose kërkesë për regjistrim me letënrnjoftim dhe prezencën e të autorizuarit (person juridik).

Regjistrimi i automjetit të përdorur të importuar nga jashtë

 -Kërkesë për regjistrim (përgaditet në SHAM – Gostivar dhe prej se automjeti të kalojë në kontroll teknik në AMZ – Gostivar, shfytëzohet si dëshmi për rregullshmëri teknkie dhe nuk duhet të jetë më e vjetër se 30 ditë),

-Leje origjinale e qarkullimit (duhet të jetë e ç`lajmëruar, e përkthyer dhe përkthimi i vërtetuar në notar dhe tablet të huaja të khtyera),

-Dëhsmi për pronësi ( faturë ose kontratë për shitblerje nga vend ii importimit, të përkhyera dhe të vërtetuara në notar),

Deklaratë doganore (ECD – formulary 8-4), taksa të paguara dhe të dhënatë tjera të parashikuara me ligj,

– Polisë sigurimi të automjetit (nxjerret pas verfikimit të dokumenteve nga MPB) me datë të ditës së regjistrimit,

-Letërnjoftim dhe prezencë e pronarit (person fizik)

-Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qëndror jo më të vjetër se 6 muaj, autorizim ose kërkesë për regjistrim me letënrnjoftim dhe prezencën e të autorizuarit (person juridik).

Ndërrimi i pronësisë (ka regjistrim të vlefshëm)

– Kërkesë për ndërrim të pronësisë ( përgaditet në SHAM  – Gostivar),

-Leje origjinale e qarkullimit ( duhet të jetë e ç`lajmëruar nësë është nga qytet tjetër dhe tabela të kthyera në vendin ku ka qene e regjistruar),

– Kontratë për shitblerje të vërtetuar në notar,

– Letërnjoftim dhe prezencë e pronarit )person fizik)

-Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qëndror jo më të vjetër se 6 muaj, autorizim ose kërkesë për regjistrim me letënrnjoftim dhe prezencën e të autorizuarit (person juridik).

Ndërrimi i pronësisë (nuk ka regjistrim të vlefshëm)

-Kërkesë për regjistrim (përgaditet në SHAM – Gostivar dhe prej se automjeti të kalojë në kontroll teknik në AMZ – Gostivar, shfytëzohet si dëshmi për rregullshmëri teknkie dhe nuk duhet të jetë më e vjetër se 30 ditë),

-Leje origjinale e qarkullimit ( duhet të jetë e ç`lajmëruar nësë është nga qytet tjetër dhe tabela të kthyera në vendin ku ka qene e regjistruar),

– Kontratë për shitblerje të vërtetuar në notar,

– Polisë sigurimi të automjetit me datë të ditës së regjistrimit,

-Letërnjoftim dhe prezencë e pronarit (person fizik)

-Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qëndror jo më të vjetër se 6 muaj, autorizim ose kërkesë për regjistrim me letënrnjoftim dhe prezencën e të autorizuarit (person juridik).

Vazhdimi i regjistrimit

 -Kërkesë për regjistrim (përgaditet në SHAM – Gostivar dhe prej se automjeti të kalojë në kontroll teknik në AMZ – Gostivar, shfytëzohet si dëshmi për rregullshmëri teknkie dhe nuk duhet të jetë më e vjetër se 30 ditë),

– Polisë sigurimi të automjetit me datë të ditës së regjistrimit,

-Letërnjoftim dhe prezencë e pronarit (person fizik)

-Gjendja rrjedhëse nga Regjistri qëndror jo më të vjetër se 6 muaj, autorizim ose kërkesë për regjistrim me letënrnjoftim dhe prezencën e të autorizuarit (person juridik).

 

 

Back to Top