АВТО ШКОЛА

Категориа A

15.000 МКД
  • 16 часа Теоретски
  • 4 часа Теоретски ако има “Б”
  • 16 часа Практични
  • Возраст од 24 год

Категориа Ц

28.000 МКД
  • 10 часа Теоретски
  • Да Поседува минимум 1 год “Б” категориа
  • 20 часа Практични
  • Возраст од 21 год

Категориа Д

32.000 МКД
  • 10 часа Теоретски
  • Да Поседува минимум  2 год “Ц” категориа
  • 16 часа Практични
  • Возраст од 24 год

Категориа E

20.000 МКД
  • 4 часа Теоретски
  • Да Поседува минимум 1 год “Ц” категориа
  • 8 часа Практични
  • Возраст од 21 год

АВТО ШКОЛА

А, Б, Ц, Д и Е категорија

Авто школа Авто Мото,  прва во Гостивар и регионот за категориите А, Б, Ц, Д и Е.

Авто школа Авто Мото,  во конфорни просторни услови и со професионален тим, ви овозможува теоретско оспособување со сите можни комбинации на пробни тестови.

Со искусни иснтруктори и со сопствен полигон “Авто Мото” врши практино оспособување на кандидати за возачи, за сите категории на возила

Возилата за обука  за сите категории:

– моторцикл за обука на кандидати за возачи  од “А“ категорија,

-патнички автомобили за обука од “Б“ категорија,

-камион за обука  од  “Ц“ категорија,

-автобус за обука од “Д“ категорија и

-приклучни возила за обука на кандидати за возачи од  “Ц+Е“ и “Д+Е“ категорија, се во сопственост на авто школата „ Авто Мото – Гостивар“.

Моторни возила чиј капацитет на моторот е поголем од 125 cm3 и чијашто моќност на моторот е поголема од 11 KW

Моторни возила што не надминуваат 3500 кг, со максимум осум седишта

Моторни возила со капацитет над 3500 кг и со приколка која не надминува 750 кг.

Моторни возила со повеќе од 8 седишта, освен возачкото седиште, со приколка која не надминува 750 кг.

Моторни возила со повеќе од 8 седишта, освен возачкото седиште, со приколка поголема од 750 кг.

 

 

 

Back to Top